Velkommen til Optikernes Kompetenceudviklingsfond

Optikernes Kompetenceudviklingsfond blev stiftet ved overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne i 2007 og er løbende blevet udbygget ved de efterfølgende overenskomstforhandlinger.

Fonden ejes af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne i fællesskab og pengene i Fonden er indbetalt af arbejdsgiverne på baggrund af de aftaler, der er indgået i overenskomsterne for optikere, optometrister og chefoptikere.

Fonden giver tilskud til optikeres, optometristers og chefoptikeres efter- og videreuddannelse – både indenfor optometri, men også til efteruddannelse indenfor fx IT og ledelse. Du kan i princippet søge tilskud til alt efter- og videreuddannelse.

Fondens bestyrelse behandler de modtagne ansøgninger løbende på bestyrelsens møder og vurderer her, om Fonden vil støtte din ansøgning. Bestyrelsen mødes 3–4 gange årligt.

Fondens bestyrelse har udarbejdet en Positivliste, hvor de konferencer og uddannelser, der er forhåndsgodkendt til at give tilskud, er opført på. Er en uddannelse/konference på Positivlisten betyder det samtidig, at du efter aftale med din arbejdsgiver har fri med løn til at deltage heri.

Optikere og optometrister har dog kun ret til max 1 uges frihed med løn pr. kalenderår.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond har til huse hos Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, Ramsingsvej 30, 2500 Valby Mail: okf@forbundet.dk

 

Frihed til efteruddannelse

Siden fondens oprettelse i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2007 har fonden arbejdet ret anonymt, men det er slut nu. Med baggrund i den fremtidige efteruddannelsesstruktur hvor optikerne/optometristerne ikke hører under Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU kurserne) så er der behov for en anden måde at tænke efteruddannelse.

Fonden arbejder med midler der indbetales af arbejdsgiverne. I 2016 er det 1.142 kr. pr. ansat optiker/optometrist, der er omfattet af overenskomsterne der er indgået mellem Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne samt Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik. De indbetalte midler skal bruges til at fremme virksomhedernes samlede kompetencer og medarbejdernes faglige kvalifikationer, samt medvirke til medarbejdernes fortsatte personlige udvikling, læs mere under fondens formål.

I forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger blev der givet mulighed for op til 1 uges frihed med løn pr. kalenderår til efteruddannelse, efter aftale med virksomheden. Det er dog kun til efteruddannelse omtalt på positivlisten, der udarbejdes af fondens bestyrelse. Bestyrelsen for fonden består af repræsentanter for både fagforeningen og arbejdsgiverne.

Optikernes kompetenceudviklingsfond har til huse hos Serviceforbundet - Urmagerne og Optikernes, Ramsingsvej 30, 2500 Valby - kontaktmail: okf@forbundet.dk

Positiv listen

I overenskomsterne for optikere indgået med Synoptik og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, samt for chefoptikere ansat hos F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S er der udarbejdet en positivliste på hvilken kurser, der kan søges støtte til, er optegnet.

Når et kursus eller en konference er anført på positivlisten betyder det følgende:

  1. Optikere har efter aftale med virksomheden ret til optil en uges frihed med løn pr. kalenderår til at deltage i efter- og videreuddannelse, som er godkendt af og optegnet på en positivliste udarbejdet af Optikernes Kompetenceudviklingsfond.
  2. Chefoptikere har, efter aftale med virksomheden, ret til relevant efteruddannelse. Under efteruddannelse ydes fuld sædvanlig løn. Omfanget af efteruddannelse aftales med virksomheden.
  3. Opsagte optikere og chefoptikere, med mindst 6 måneders anciennitet, og som er opsagt pga. virksomhedes forhold, har yderlig ret til en uges frihed uden løn til uddannelse, som er godkendt og optegnet på positivlisten.
  4. Medarbejderen kan søge Optikernes Kompetenceudviklingsfond om tilskud til dækning af de til efter- og videreuddannelsen tilhørende udgifter til befordring og kursusafgift. Opsagte medarbejderen kan endvidere søge om tilskud til løntab.

Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at du er ansat i en virksomhed, der bidrager til Fonden. Der udbetales ikke tilskud til indehavere og studerende i optometri.

Et eventuelt tilskud udbetales først når Fonden har modtaget dokumentation på, at du er optaget på/tilmeldt til en konference eller et kursus samt når der er modtaget dokumentation for afholdte udgifter.

Der kan uanset antal af berettigede ansøgninger aldrig udbetales mere i tilskud, end der er midler i Fonden.

Ansøgning om tilskud skal ske ved udfyldelse og indsendelse af følgende ansøgningsskema

Konferencer

Optikfaglige kurser

Kursusgebyret dækkes fuldt ud, tilskud til befordring og ophold efter nedenstående regler

Ikke optikfaglige kurser

Kursusgebyret dækkes fuldt ud, tilskud til befordring og ophold efter nedenstående regler

Datoer og tilmelding på hakl.amukurs.dk

Tilskud til befordring og indkvartering

Der betales tilskud udgifter til befordring og indkvartering.

Til daglig befordring og endagskurser i forbindelse med befordring mellem bopal og uddannelsesstedet er der mulighed for befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km. Der udbetales hojest 576 km. pr. dag.

Der udbetales også tilskud til befordring og indkvarteringen i forbindelse med flerdagskurser. Der udbetales befordringsgodtgørelse til:

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor kursusdeltageren er indkvarteret. Der udbetaler højst til 400 km. pr. rejse.

Der udbetales tilskud til broafgift/ færge dog max. 499 kr. pr. tur.

I særlige tilfælde, hvor det er formålstjenstligt, kan det aftales at få refunderet flybillet. Dette forudsætter en begrundet særskilt ansøgning til Optikernes Kompetenceudviklingsfond, og at fonden forud for rejsen har givet sin godkendelse hertil.

Der udbetales tilskud til indkvarteret under uddannelsen til de overnatninger der er mellem kursusdagene. Der ydes tilskud på max 650 kr. til indkvartering på hotel / vandrehjem pr. døgn.

I særlige tilfælde, kan der ydes tilskud til indkvartering dagen op til eller dagen efter kurset.

Dette forudsætter en begrundet særskilt ansøgning til Optikernes Kompetenceudviklingsfond, og at fonden forud for opholdet har givet sin godkendelse hertil.

Indenfor Europa

Der udbetales tilskud til udgifter til befordring og indkvartering max. DKK 3.000

Oversøisk udenfor Europa

Der udbetales tilskud til udgifter til befordring og indkvartering max. DKK 5.000

Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse udbetales efter samme regler som VEU – Voksen Efteruddannelse.

Sats i 2017: satsen for befordringstilskud er 0,97 kroner pr. kilometer i 2017. Tilskuddet er skattefrit.

Hvis det samlede befordringstilskud er under 36,54 kroner, udbetaler vi det ikke.

Særligt for medarbejdere i opsagt stilling

Til medarbejdere i opsagt stilling udbetales der løntilskud, befordringsgodtgørelse og overnatning svarende til VEU sats. Tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren.

Ansøgningsskema

Hvem og hvordan med tilskuddet. Der er nogle få krav, der skal opfyldes for at få mulighed for tilskuddet.

Ansøgningen skal sendes til Optikernes Kompetenceudviklingsfond - Ramsingsvej 30 - 2500 Valby.

Download ansøgningsskema Positivlisten

Download ansøgningsskema til kurser og konferencer, der IKKE er pa° Positivlisten

Du kan også sende en mail på okf@forbundet.dk